Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców
 1. Rada Rodziców:
  • jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.
  • funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.
  • współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
  • w skład wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebranie rodziców dzieci danego oddziału; przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Kompetencje Rady Rodziców :
  • Rada Rodziców uchwala
   1. regulamin Rady Rodziców
   2. jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia programu wychowawczego lub profilaktycznego uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,
  • opiniuje:
   1. program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola,
   2. wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego
   3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  • Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.
Pokaż informacje o artykule