Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor
 1. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
 2. Dyrektor przedszkola może być wyłoniony w drodze konkursu lub powierzenia przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 4. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
  • tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce,
  • kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
  • występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
  • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,
  • prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,
  • organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym,
  • wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.
 5. Do obowiązków Dyrektora należą także:
  • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
  • wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  • przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
  • organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola,
  • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
  • opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;,
  • koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
  • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • raz do roku dokonywanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół kopię protokołu przekazuje organowi Prowadzącemu,
  • ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
  • podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  • współpraca z rodzicami , organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
  • podawanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawów programów wychowani przedszkolnego, który będą obowiązywały od początku roku szkolnego.
 6. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu , wykonuje w szczególności następujące zadania:
  • planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
  • decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu diagnozy i oceny,
  • nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działalności przedszkola.
  • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
  • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,
  • opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy,
  • plan nadzoru pedagogicznego o którym mowa w ustępie „i „ uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny,
  • Plan Nadzoru Pedagogicznego zawiera:
   1. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram.
   2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
   3. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli,
   4. plan obserwacji zajęć dydaktycznej, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.
 7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogiczne j i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 8. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.
Pokaż informacje o artykule