Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia końcowe

 

§ 47. 1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 

         2.Wybrane dokumenty, w szczególności: statut, regulamin rady rodziców, dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).


§ 48.Zasady wydawania legitymacji oraz informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole oraz innych druków w przedszkolu, określa rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

 

 

§ 49. 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 

          2. Działalność przedszkola może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez rodziców  uczniów a także środków finansowych przekazywanych przez darczyńców.

 

          3. Przedszkole może pozyskiwać środki finansowe ze środków z funduszy unijnych.

 

 

 

          4. Przedszkole może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów własnych.

 

 

 

          5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 50. 1.Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności w przedszkolu: dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

          2. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się następujące zasady:

 

1)  umieszczenie kopii statutu w sekretariacie przedszkola;

2)nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich   pracowników przedszkola

 

 

 

 

        3. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

 

 

        4. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.

 

         5. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.

 

 

 

 

        6.Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie przedszkola oraz zamieszczany na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 § 51. 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 144 „Zaczarowany Ołówek” w Warszawie.

 

          2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut.

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule