Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organizacja pracy przedszkola

§ 27.  1. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Systemie Oświaty oraz z ustawą dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

          2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

 

          3. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

          4. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.30.

 

          5. Przedszkole jest przedszkolem czterooddziałowym. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w tym samym wieku lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:

 

1) w zależności od potrzeb organizacyjnych przedszkola może ulec zmianie podział na grupy wiekowe;

 

2) o przydziale dzieci do danej grupy decyduje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielami.       

 

           6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

          7. W oddziałach dzieci 3-letnich, lub w grupach dzieci 3 i 4 letnich, w których jest minimum dziesięcioro trzylatków, zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

          8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora na wniosek  rady  pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców.

 

          9. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć w grupach łączonych i zmniejszeniu liczby oddziałów.

 

          10. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

 

          11. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 9 i 10, liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 

          12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.

 

          13. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

 

          14. W salach zajęć zapewnia się temperaturę, co najmniej 18º C, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.                                                                                                                                            

 

          15. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

          16. Stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.

 

§ 28. 1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

          2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

          3. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.

 

 

          4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest odpowiednia liczba opiekunów.

 

 

          5. Wycieczki i spacery należy odnotować w karcie wycieczki  z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu.

 

 

          6. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki.

 

 

          7. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

 

 § 29. Przedszkole może organizować wspólnie z rodzicami imprezy na terenie przedszkola lub ogrodu.

 

§ 30. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom  liczba nauczycieli pracujących w danym oddziale, uzależniona jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Godziny pracy oddziałów zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

 

          2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel wychowania przedszkolnego opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 

          3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele) wychowania przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

          4. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

 

 

          5. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

 

          6. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków,  daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

 

          7. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny (grupowy) program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.

 

 

          8. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych.

 

 

          9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest, zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, warunkami i sposobem  jej realizacji, zadania przedszkola są planowane, realizowane z zachowaniem następujących zasad:

 

 

1)    nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka (kierowane i nie-kierowane), wykorzystując do tego różne sytuacje edukacyjne;

 

 

2)    zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dzieckiem;

 

 

3)    zajęcia kierowane są organizowane z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych, potrzeb wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 

 

4)    organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na ustalonym w przedszkolu rytmie dnia;

 

 

5)    zachowane są proporcje miedzy czasem przeznaczonym na różne rodzaje zajęć

 

 

6)    i aktywności dzieci w szczególności: posiłki, odpoczynek, samoobsługa, zabawa, zajęcia, uroczystości, wycieczki, rytmika, gimnastyka;

 

 

7)    dominująca forma aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa.

 

 

          10.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 

          11. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

 

 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 

 

          12. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

 

          13. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań  jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 

 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb,  wspomagać;

 

 

2)nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu      wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 

 

3)pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

 

§ 31. Przedszkole posiada własną stołówkę i w ramach działalności żywieniowej zapewnia  śniadanie, 2 śniadanie , obiad, podwieczorek, oraz napoje, wodę w ciągu całego dnia .

 

 

§ 32. 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania, w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

 

 

          2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:

 

 

1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów;

 

 

2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych;

 

 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;                                                                               

 

4) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli.

 

 

          3. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji oraz z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

§ 33. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów wychowania przedszkolnego dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

 

         2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 

 

         3. Do zadań zespołu wychowawczego należy analizowanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

         4. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: psycholog, logopeda oraz wychowawcy oddziałów.

 

 

§34.  1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych  przez organ prowadzący.  Rok szkolny  rozpoczyna się  z dniem 1 wrze-śnia  każdego roku, a kończy –  z dniem 31 sierpnia roku następnego.

 

 

          2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

 

 

          3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

 

 

          4.W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

 

 

§ 35. 1. W przypadku objęcia kształceniem specjalnym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się w przedszkolu dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, w celu  współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego lub pomoc nauczyciela.

 

 

§ 36.1.W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka. Zajęcia organizowane są w porozumieniu z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury.

 

 

          2. Dyrektor MDK zatrudnia nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

 

 

          3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

 

          4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

 

 

          5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 

 

          6. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.

 

 

          7. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

 

          8. Dziecko uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 8, za zgodą rodziców.

 

 

          9. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu za zdrowie,

 bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

 

          10. W zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie  dzieci

 

 

          11. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

 

 

          12.W przedszkolu może być organizowana nauka religii, którą określają odrębne przepisy.

 

 

          13. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia ustalonym w przedszkolu.

 

 

 

§ 37.1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 

          2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

 

 

          3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 

          4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

 

 

          5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

 

 

          6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

 

 

          7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

 

 

          8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

 

 

          9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

 

 

          10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

 

§ 38. 1.Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

          2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

 

          3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 

 

1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

 

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

 

 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

§ 39. 1.W przedszkolu realizuje się zadania, projekty, programy profilaktyczne, innowacje i inne przedsięwzięcia kształtujące u dzieci nawyki dotyczące prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

 

 

§ 40. 1.Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną.

 

 

          2. Innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 

 

          3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.

 

 

          4.  Innowacja może obejmować:

 

 

1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

 

 

2) całe przedszkole, oddział lub grupę.

 

 

          5.  Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

 

 

          6.  W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

 

          7.  Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

 

 

          8.  Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:

 

 

1) cel prowadzenia innowacji;

 

 

2) tematykę;

 

 

3) sposób realizacji;

 

 

4) zakres innowacji;

 

 

5) czas trwania;

 

 

6) zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;

 

 

7) przewidywane efekty innowacji.

 

 

          9. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji i zapoznaje z nimi radę pedagogiczną.

 

 

          10. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:

 

 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

 

 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie

 w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;

 

 

3) opinii rady pedagogicznej.

 

 

          11. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji.

 

 

          12. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

 

 

§ 41. 1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie ustawy.

 

 

          2. Przedszkole przeprowadza rekrutację elektroniczną dzieci w oparciu o za-sadę powszechnej dostępności.

 

 

          3. Terminy, zasady i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

 

          4. Szczegółowe zasady rekrutacji w przedszkolu określa Regulamin  Rrekrutacji. 

 
 
§ 42. 1. Zasady odpłatności w przedszkolu:
 
1)    działalność żywieniowa przedszkola jest płatna  przez  rodziców  i    obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;
 
2)    dzienną stawkę żywieniowa ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
3)    wysokość stawki żywieniowej nie może przekroczyć kwoty podanej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Stołecznego  Warszawy w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m. st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
 
4)    opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków lub z góry do 10 dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy;
 
5)    w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie podlega zwrotowi lub odliczeniu „z dołu”;
 
6)    rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o refundację kosztów żywienia dziecka w przedszkolu przez Centrum Pomocy Społecznej lub starać się uzyskanie zwolnienia z opłaty za posiłki u dyrektora;
 
7)    szczegółowe zasady korzystania z pomocy Centrum Pomocy Społecznej określa porozumienie zawarte z przedszkolem;
 
8)    dyrektor, w miarę możliwości finansowych,   udziela zwolnienia z całości lub części opłat za wyżywienie dziecka w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków przez Centrum Pomocy Społecznej na podstawie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
 
9)     rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia.
 
         
         2. Działalność przedszkola jest finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 
         3. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Miasta Stołecznego  Warszawy i są ustalone przez organ prowadzący.
 
          4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są
 
 w przedszkolu w całym czasie jego pracy.
 
       5. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 
          6. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

 

 

 
          7Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.                                                              
 
1) W cenę posiłków dla personelu wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzania  posiłków oraz ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, które obejmują: wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki, zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i ścieków), inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków  czystości).
 
 
§ 43.   1.W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele i specjaliści.
 
         2. W przedszkolu zatrudnia się pracowników niepedagogicznych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 
          3. Statut określa ogólny zakres zadań nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych  na stanowiskach niepedagogicznych. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się   w aktach osobowych każdego pracownika.
 
     4. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo  powierzonych mu dzieci, a ponadto w szczególności:
 
1) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 
2)    wspiera  każde dziecko w jego rozwoju;
 
3)    dąży do pełni własnego rozwoju osobowego;
 
4)   kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 
5)  dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  i światopoglądów;
 
6)  współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość;
 
7)    korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych;
 
8)    prawidłowo organizuje  proces dydaktyczny między innymi przez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 
9)    wybiera optymalne formy organizacyjne i metodyczne pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 
10)  tworzy warsztat pracy, wykorzystuje pomoce dydaktyczne, ma udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dba o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 
11) bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie ocenia umiejętności dzieci, informuje rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy z dzieckiem;
 
12) doskonali swoje umiejętności merytoryczne, ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązany jest do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
 
13)  aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola, współorganizuje uroczystości i imprezy przedszkolne;
 
14)  przestrzega dyscypliny pracy;
 
15) kieruje się w swoim działaniu dobrem dziecka; poszanowaniem jego godności osobistej;
 
16)  przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje pracownicze;
 
17)  opracowuje roczny plan pracy przedszkola;
 
18)  terminowo i poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym przygotowuje miesięczne plany  pracy w formie otwartej na propozycje dzieci;
 
19)  planuje codzienną pracę w oparciu o ramowy rozkład dnia;
 
20)  zapewniania zdrowe i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, zgodnie z  zasadami bezpieczeństwa;
 
21) organizuje całościową pracę wychowawczodydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialnośćza jakość tej pracy;
 
22) stosuje atrakcyjne metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka;
 
23)  planuje i organizuje  pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
 
24) dokumentuje pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz pracę pedagogiczną poprawnie pod względem merytorycznym, systematycznie, terminowo i estetycznie;
 
25)  monitoruje  pracę wychowawczo – dydaktyczną;
 
26)  prowadzi ewaluację pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 
         
              5. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
 
1)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
 
2)    planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
 
3)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 
4)    prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
 
            a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko;
 
              b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole;
 
             c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 
5)    troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 
6)    wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
 
7)    współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 
8)   organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 
9)    organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 
10)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
 
11)   prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
12)  aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 
13)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
 
14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 
15) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej;
 
16)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 
17)  udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
 
18) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 
          6. Czas pracy nauczyciela określa Karta Nauczyciela.
 
          7. Do zadań logopedy w szczególności należy:
 
1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego dzieci;
 
2)    prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 
3)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 
4)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dziecka;
 
5)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
         
              8. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szczególności należy:
 
1)    prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 
2)    rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 
3)    prowadzenie zajęć korekcyjno –kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
 
4)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci we współpracy z rodzicami;
 
5)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
 
         
               9.Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
 
1)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 
2)    określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 
3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 
4)    podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 
5)    współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań i planowania dalszych.
 
         
           10. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  (diagnoza przedszkolna).
 
           
           
            11. Do zadań sekretarki przedszkola w szczególności należy:
 
1)    obsługa urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, programów komputerowych;
 
2)    prowadzenie rejestrów kancelaryjnych;
 
3)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników, dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy;
 
4)    organizowanie i prowadzenie archiwum.
 
         
 
          12. Do zadań kierownika gospodarczego w szczególności należy:
 
1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zapewnieniem sprawnego technicznie funkcjonowania przedszkola;
 
2)    gospodarowanie mieniem przedszkola;
 
3)    organizowanie żywienia w przedszkolu;
 
4)    prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola;
 
5)    sprawowanie bezpośredniej kontroli nad podległymi pracownikami obsługi.
 
         
 
              13. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:
 
1)    pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi  w każdej sytuacji w ciągu dnia;
 
2)    pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
 
3)    pomoc w przygotowaniach do zajęć  i zabaw oraz  w ich przebiegu;
 
4)    wspólnie z nauczycielami zapewnianie dzieciom bezpiecznych warunków  do zabaw i zajęć w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza przedszkolem;
 
5)    zastępowanie woźnej podczas jej nieobecności.
 
         
 
                 14.Do zadań woźnej przedszkola w szczególności należy:
 
1)    współpraca z nauczycielami w grupie, w razie potrzeby pomoc podczas zajęć z dziećmi;
 
2)    utrzymanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym sali dziecięcej, sanitariatów oraz dodatkowych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
 
3)    przygotowywanie sali do posiłków, do odpoczynku dzieci oraz porządkowanie jej po posiłkach i odpoczynku;
 
4)    pomoc dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych;
 
5)    pomoc w zapewnianiu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas spacerów, wycieczek, imprez przedszkolnych;
 
6)    pełniąc dyżur w szatni, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci  i przedszkola.
 
         
 
              15.Do zadań kucharki w szczególności należy:
 
1)    organizowanie pracy w pionie żywienia;
 
2)    opracowywanie jadłospisów;
 
3)    przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi   i zasadami higieny;
 
4)    wydawanie wyporcjowanych (zgodnie z normami wagowymi) posiłków z kuchni o ustalonych godzinach;
 
5)    zabezpieczanie próbek żywieniowych dla potrzeb sanitarnych;
 
6)    dbanie o czystość i higienę pracy w pionie żywienia oraz za realizację zaleceń sanitarnych;
 
7)    prowadzenie dokumentacji należącej do pionu żywienia.
 
         
 
                16. Do zadań pomocy kucharki w szczególności należy:
 
1)    udział we wszystkich pracach należących do pionu żywienia;
 
2)    pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków;
 
3)    utrzymywanie w czystości, ładzie i porządku pomieszczeń należących do pionu żywienia oraz sprzętu i narzędzi pracy;
 
4)    znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni.
 
         
 
                 17.Do zadań dozorcy  w szczególności należy:
 
1)    wykonywanie prac porządkowych w przedszkolu i na terenie ogrodu;
 
2)    przegląd pomieszczeń przedszkola oraz ogrodu pod kątem  bezpieczeństwa, czuwanie nad sprawnością urządzeń technicznych    w przedszkolu;
 
3)    usuwanie bieżących drobnych usterek, dokonywanie drobnych napraw, konserwacja sprzętu ogrodowego;
 
4)    pełniąc dyżur w szatni czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci  oraz bezpieczeństwem przedszkola.
 
         
 
                 18. Do zadań Inspektora BHP należy:
 
1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy i nauki oraz przestrzegania przepisów bhp;
 
2)  przeprowadzanie szkolenia bhp dla nowozatrudnionych pracowników w zakresie ogólnym;.
 
3)  kontrolowanie ważności szkoleń bhp u wszystkich pracowników oraz zgłaszanie zbliżających się terminów ich utraty ważności;
 
4)    bbieżące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia;
 
5)    przeprowadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa budynku i obejścia;
 
6)    przedstawianie dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy;
 
7) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
 
8)  zawieszanie w widocznym miejscu różnych instrukcji bhp oraz kontrola ich stanu jakości;
 
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe;
 
10)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby;
 
11)  rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 
12)   doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 
13)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 
14)   koordynowanie akcją próbnej ewakuacji – przynajmniej raz w roku.
 
         
 
              19. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel języka angielskiego. Do jego zadań w szczególności należy:
 
1)    przestrzeganie czasu pracy ustalonego przez dyrektora;
 
2)    prowadzenie kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji
 
programu);
 
3)    przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
 
4)    przygotowanie dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole w uzgodnieniu z dyrekcja przedszkola;
 
5)    dostosowanie form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
 
6)    indywidualizowanie pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności;
 
7)    prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych;
 
8)    prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
         
 
               20. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel religii /katecheta .Do jego zadań w szczególności należy:
 
1) prowadzenie zajęć w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez właściwewładze kościoła, te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczaniareligii;
 
2)    systematyczne i bieżące wpisywanie tematów katechez do dziennika zajęć.
 
         
 
                21. Wszystkich pracowników obowiązuje:
 
1)    realizacja zadań statutowych przedszkola, z których najważniejszym jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i należytej opieki oraz przestrzeganie praw dziecka, a także troska o jego dobro;
 
2)    przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w przedszkolu regulaminów oraz stosowanie się do zarządzeń wydanych przez dyrektora;
 
3)    dbanie o dobre imię przedszkola;
 
4) dbanie o mienie przedszkola, korzystanie ze sprzętu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z ich przeznaczeniem;
 
5)    regularne i punktualne przychodzenie do pracy, potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności; w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub innąważną okolicznością, niezwłoczne poinformowanie o tym dyrektora;
 
6)    jednakowe traktowanie wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.; 
 
7) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
 
8)    współpracy z wszystkimi pracownikami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
 
9)    sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.
 
              
 
               22.Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników znajduje się w teczkach akt osobowych pracowników.
 
              

 

              

 

§ 44. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego przedszkole może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

 
 
§ 45. 1. Wychowaniem przedszkolnym objęte są  dzieci od początku roku szkolnego w roku  kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 
          2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. 
 
          3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym   może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
          4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego; obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 
       5. Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem zgodnie z odrębnymi przepisami lub na  podstawie orzeczenia może zezwolić na indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 
         6. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której  dziecko mieszka, o spełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
 
       7. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają określone prawa wynikające z Konwencji Praw   Dziecka, a w szczególności  prawo do:
 
1)    godności i nietykalności osobistej;
 
2)    poszanowania jego własności;
 
3)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
 
4)    życzliwego i  podmiotowego traktowania;
 
5)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 
         
   
                  8. Dziecko będące wychowankiem przedszkola ma obowiązek:
 
1)    postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie;
 
2)    przestrzegać ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa;
 
3)    w kontaktach z rówieśnikami szanować prawa innych dzieci;
 
4)    szanować własność wspólną, własność innych, własność osobistą;
 
5)    szanować pracę własną oraz pracę innych;
 
6)    w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi posługiwać się ogólnie przyjętymi zwrotami grzecznościowymi.
 
         
 
                  9.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
 
1)    rodzice mają prawo do składania skarg  w formie pisemnej do dyrektora przedszkola w terminie do 7 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia praw dziecka;
 
2)    złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw dziecka;
 
3)  dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, odpowiedź  pisemną przekazuje wnioskodawcy skargi.
 
         
 
                    10. Dyrektor  na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreślić dziecko z listy wychowanków z wyłączeniem dziecka 6-letniego w następujących  przypadkach:
 
1)    nieobecności dziecka ponad miesiąc i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;
 
2)    gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzice nie poinformowali o przyczynie nieobecności;
 
3)    gdy z opinii psychologa lub innego specjalisty czy lekarza wynika, że rozwój psychiczny lub fizyczny dziecka uniemożliwia mu uczęszczanie   do przedszkola;
 
4)    gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki   osoby dorosłej a rodzice nie współpracują z przedszkolem,  poradniami specjalistycznym w tym zakresie.
 
         
 
                     11. Podstawę do skreślenia dziecka z listy wychowanków stanowi także:
 
1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola złożona u dyrektora w formie pisemnej;

 

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki.

 
 
 
§ 46. 1.Ceremoniał przedszkola jest wewnętrznym przedszkolnym zbiorem norm i zasad, dotyczącym zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych. Zawiera wykaz stałych uroczystości przedszkolnych ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.
 
         
                        2.Ceremoniał związany z symbolami  narodowymi:
 
1) przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z kulturą i tradycjami narodu polskiego;
 
2) przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych - godła, hymnu i flagi państwowej, zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli;
 
3) godło państwowe umieszczone jest w gabinecie dyrektora i salach dziecięcych;
 
4) dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec symboli narodowych;
 
5) flagę umieszcza się z okazji uroczystości państwowych w widocznym miejscu – na budynku przed wejściem do przedszkola;
 
6) w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, flagę dekoruje się kirem.
 
         
 
                  3.Tradycje i uroczystości przedszkolne to między innymi:
 
1)Święto Pieczonego Ziemniaka;
 
2) Święto Niepodległości;
 
3) Spotkanie z Mikołajem;
 
4) Jasełka – rodzinne spotkania wigilijne;
 
5) Dzień Babci i Dziadka;
 
6) Dzień Matki;
 
7) Festyn Rodzinny;
 
8) Dzień Dziecka;
 
9) Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów
 
         
                  4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 
         
                     5. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 

 

 
                  6. Oczekuje się od dzieci przestrzegania ogólnie przyjętych i akceptowanych przez społeczeństwo norm zachowania.

 

 

Pokaż informacje o artykule