Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§ 21. 1. Organami przedszkola są:

 

 

 

1)    dyrektor przedszkola;

 

 

 

2)    rada pedagogiczna;

 

 

 

3)    rada rodziców.

 

 


§ 22.  1.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 

 

 

          2. Dyrektor w szczególności:

 

 

 

1)    kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;

 

 

 

2)    reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

 

 

 

3)    prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnienia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

 

 

 

4)    kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;

 

 

 

5)    inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;

 

 

 

6)    planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodną z przepisami prawa;

 

 

 

7)    organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;

 

 

 

8)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

 

 

 

9)    obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;

 

 

 

10)przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

 

 

 

11)opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo–dydaktycznej;

 

 

 

12)kształtuje twórczą atmosferę pracy, tworzy warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

 

 

 

13)gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

 

 

 

14)według zasad określonych w odrębnych przepisach;

 

 

 

15) może podjąć decyzję o  skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;

 

 

 

16)przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;

 

 

 

17)przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji, wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

 

 

 

18)koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;

 

 

 

19)dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

 

 

20)planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

 

 

 

21)organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 

 

 

22)współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

 

 

 

23)kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudniana i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 

 

 

24)występuje z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznaje nagrody i występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 

 

25)wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

 

 

26)zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

 

 

 

27)koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi;

 

 

 

28)współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, deleguje i wskazuje osoby odpowiedzialne do pomocy w realizacji zadań przez placówkę;

 

 

 

29)działa zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Dzielnicowym Biurze  Finansów Oświaty Śródmieścia

 

 

 

30)prowadzi dokumentację kadrową, kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 

 

31)realizuje i wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

 

 

 

32)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 

 

 

33)właściwe prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

 

 

34)stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

 

 

 

35)dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub pozytywnej opinii doradcy metodycznego;

 

 

 

36)współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;

 

 

 

37)prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce;

 

 

 

38)organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym  specjalistyczną;

 

 

 

39)odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

 

 

 

40)organizuje nauczanie indywidualne;

 

 

 

41)nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki;

 

 

 

42)zasięga opinii rady pedagogicznej w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych;

 

 

 

43)ustala ramowy rozkład dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

 

 

 

44)opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;

 

 

 

45)wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

 

 

46)inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

 

 

 

47)koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

 

 

 

 

 

 

§ 23.  1.W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go  inny nauczyciel posiadający pełnomocnictwo od dyrektora.

 

 

 

          2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel   wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

§ 24.1.Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji   jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 

 

 

          2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

 

 

          3.  Rada działa w oparciu o ustalony regulamin  rady pedagogicznej.

 

 

 

          4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

          5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

 

 

          6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

 

 

          7.  Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

 

 

          8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

 

 

 

          9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 

 

          10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

 

          11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

 

 

1) uchwalanie statutu przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian;

 

 

 

2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

 

 

 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w przedszkolu;

 

 

 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 

 

 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 

 

 

          12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 

 

1)    organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza organizację zajęć wychowawczo dydaktycznych i opiekuńczych w czasie tygodnia;

 

 

 

2)    projekt planu finansowego Przedszkola;

 

 

 

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

 

 

 

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

          13.Rada Pedagogiczna może wnioskować:

 

 

 

1)    do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora;

 

 

 

2)    do dyrektora o odwołanie wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inną funkcję  kierowniczą;

 

 

 

3)    do dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
o dokonanie oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola;

 

 

 

4)    do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;

 

 

 

5)    do dyrektora o ustalenie trybu wyznaczenia przedstawicieli rady do komisji kon-kursowej na stanowisko dyrektora;

 

 

 

6)    do dyrektora o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej na wniosek co naj-mniej 1/3 jej członków;

 

 

 

7)    do dyrektora o powołanie komisji (zespołów) problemowych w razie takiej potrzeby. 

 

 

 

          14. Rada pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany.

 

 

 

          15. W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kom-petencje przejmuje rada pedagogiczna.

 

 

 

          16. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikającychz ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 

§ 25.  1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci  uczęszczających do przedszkola.

 

 

 

          2. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

 

 

         3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w  którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rady oddziałowej.

 

          4. W celu  wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z  dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.

 

          5. Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

          6. Rada rodziców w szczególności:

 

1)    opiniuje projekt planu finansowego na kolejny rok budżetowy;

 

2)    może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego przedszkole  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach przedszkola;

 

3)    wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia;

 

4)    opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu;

 

5)    wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela.

 

6)    opiniuje projekt planu finansowego na kolejny rok budżetowy;

 

7)    może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola, organu prowadzącego przedszkole  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach przedszkola;

 

8)    wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia;

 

9)    opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu;

 

10)wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela.

 

 

 

 

§ 26.1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

 

          2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

 

 

 

          3. Zasady współdziałania organów przedszkola:

 

 

 

1)    dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań statutowych przedszkola;

 

 

 

2)    współdziałanie organów przedszkola ma służyć dobru dzieci, i ogółowi rodziców w przedszkolu;

 

 

 

3)    dyrektor przedszkola zapewnia każdemu z organów możliwość działania i po-dejmowania decyzji w ramach ich kompetencji;

 

 

 

4)    poszczególne organy przedszkola przekazują sobie  wzajemnie informacje    o po-jętych uchwałach dotyczących całokształtu działalności przedszkola;

 

 

 

5)    współdziałanie organów przedszkola powinno odbywać się w kulturalnej atmosferze, opierać  się      na      wzajemnym     zrozumieniu    oraz wspólnym dążeniu do celu jakim jest dobro dzieci;

 

 

 

6)    dyrektor inicjuje  pierwsze w roku szkolnym spotkanie wszystkich organów przedszkola;

 

 

 

7)    co najmniej trzy razy w roku odbywają się spotkania organów przedszkola dotyczące: planowania, realizacji i podsumowania działań;

 

 

 

8)    spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy z organów;

 

 

 

9)    dyrektor czuwa nad sprawną wymianą bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola;

 

 

 

10)  dyrektor odpowiada za całokształt działalności przedszkola, w tym również za działanie rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z prawem.

 

 

 

          4. Dyrektor w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje działania zmierzające do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z prze-pisami  oraz dobra publicznego.

 

 

 

          5. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

 

 

 

1)    dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;

 

 

 

2)    komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;

 

 

 

 

3)    rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.

Pokaż informacje o artykule