Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Formy współdziałania z rodzicami

 

§ 20.1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności

 

 

 

          2. Formami współdziałania przedszkola z rodzicami dzieci są:

 

 

 

1)    zebrania ogólne i  grupowe;

 

 

 

2)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielami;

 

 

 

3)    zajęcia otwarte;

 

 

 

4)    warsztaty dydaktyczno-wychowawcze dla rodziców;

 

 

 

5)    spotkania ze specjalistami i terapeutami zajmującymi się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym;

 

 

 

6)    wycieczki, festyny; informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola i tablice informacyjne w szatni w przedszkolu;

 

 

 

7)    organizację kącika dla rodziców, redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych;

 

 

 

8)    spotkania adaptacyjne;

 

 

 

9)    udział w uroczystościach przedszkolnych;

 

 

 

10)organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolum.in.: zabawek, książek, odzieży, karmy dla zwierząt i innych;

 

 

 

11)wystawy prac dzieci.

 

 

 

          3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

 

 

 

1)    zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;

 

 

 

2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 

 

 

3)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb;

 

 

 

4)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod i form udzielania dziecku pomocy;

 

 

 

5)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;

 

 

 

6)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną za pośrednictwem Rady Rodziców.

 

 

 

          4. Spotkania z rodzicami dzieci, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane są w Przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej - na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

          5. Zakres działań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

 

 

 

1)    uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

 

 

 

2)    rozpoznawanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

 

 

 

3)    zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

 

 

 

4)    ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

 

 

 

5)    zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

 

 

 

6)    udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 

 

 

7)    przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 

 

 

8)    angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

 

 

 

          6. Rodzice dziecka 6-letniego są obowiązani w szczególności do:

 

 

 

1)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;

 

 

 

2)    informowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju czy przedstawicielstwie innych państw w Polsce;

 

 

 

3)    zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w orzeczeniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

 

 

 

          7. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

 

 

1)    respektowanie niniejszego statutu;

 

 

 

2)    respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

 

 

 

3)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

 

 

4)    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

 

 

 

5)    niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 

 

 

6)    zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

 

 

 

7)    zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 

 

 

8)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

 

 

 

9)    inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

 

 

          8. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

 

 

 

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

 

 

 

2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

 

 

 

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

 

 

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

 

         

                  9. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę e-mailową.

Pokaż informacje o artykule