Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

 

§ 19. 1. Pracownicy przedszkola sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę.

 

 

 

 

          2. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:

 

 

 

 

1)    rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole;

 

 

 

 

2)    rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi;

 

 

 

 

3)    rodzice odpowiedzialni są za właściwe wykorzystanie kodów do domofonów w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;

 

 

 

 

4)    nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed  zamkniętymi drzwiami sali itp.;

 

 

 

 

5) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru

 

 

 

dziecka z przedszkola;

 

 

 

 

6) dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich    osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora  lub nauczycielki oddziału;

 

 

 

 

7)    pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych;

 

 

 

 

8)    osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości  nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka;

 

 

 

 

9)    w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

 

 

 

 

10)    przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.);

 

 

 

 

11)     życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

 

 

 

 

          3. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:

 

 

 

 

1)    nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

 

 

 

 

2)    w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;

 

 

 

 

3)    powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;

 

 

 

 

4)    niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w

 

 

jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

 

 

 

 

          4. Rodziceobowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia lub tego samego dnia do godziny 9:00  nauczycielce w grupie.

 

 

 

 

          5. O odebraniu dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora.

 

 

 

 

          6. W przypadku, gdy sytuacja, o  której mowa w ustępie 5. nie ma charakteru sporadycznego przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.

 

 

 

 

          7. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:

 

 

 

 

1)    kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

 

 

 

 

2)    w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez jedną godzinę oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

 

 

 

 

3)    jeżeli w tym czasie rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola a następnie policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

 

 

 

 

          8. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka w określonym czasie pracy przedszkola, podjęte zostaną następujące działania:

 

 

 

 

1)    rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;

 

 

 

 

2)    wystosowanie listu do rodziców dziecka;

 

 

3)    wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

Pokaż informacje o artykule