Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Sprawowanie opieki nad dziećmi

 

 

§ 17. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 

 

               2. Dzieci przebywające w przedszkolu   są   pod   opieką   nauczyciela, który  organizuje im zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i kształcące.

 

 

 

 

 

                3. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej.

 


 

                4. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

 


 

                5. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone przez sąd rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu.

 

 

 

 

 

 

§ 18.1.Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo w szczególności:

 

 

 

 

 

1)    nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia;

 

 

 

 

2)    pomieszczenia, w których przebywają dzieci są na bieżąco kontrolowane pod względem bezpieczeństwa;

 

 

 

3)    wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur oraz  czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu, podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;

 

 

 

4)    do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje;

 

 

 

 

 

5)    podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;

 

 

 

6)    podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu ogrodu przedszkolnego;

 

 

 

 

 

 

7)    podczas, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym pod opieką nauczyciela, rodzice  odbierający dziecko nie mogą pozostawać z nim na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem pozostających pod ich opieką dzieci;

 

 

 

 

 

 8)    w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych,  prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym w/w. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci;

 

 

9)     w budynku przedszkola zapewnia się oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych  miejscach, odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal przedszkolnych, odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony  dostęp osobom nieuprawnionym, wyposażenie sal przedszkolnych w apteczki.

 

 

 

               2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewniając im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

 

 

 

 

 

               3. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.

 

 

 

 

 

               4. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

 

 


 

              5. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach.

 

 

 

              6. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków ani innych substancji o podobnym działaniu.

 

 

 

 

 

 

              7. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

              8. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

              9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki.

 

 

 

 

 

 

             10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.10 rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.

 

 

 

 

             11. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

 

 

 

             12. Do przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola.

 

 

 

 

 

 

             13. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 

 

 

 

1)    informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;

 

 

 

2)    informowanie dyrektora przedszkola o specjalnych potrzebach dziecka (specjalnych potrzebach żywieniowych, alergiach, wadach rozwojowych, specjalnych wymaganiach w związku z przebytymi chorobami), dane dotyczące stanu zdrowia i potrzeb żywieniowych powinny być na bieżąco aktualizowane przez rodziców;

 

 

 

 

 

 

3)    w przypadku  choroby zakaźnej dziecka, rodzice  mają obowiązek poinformowania o tym fakcie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola;

 

 

 

 

 

 

4)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu;

 

 

 

 

 

 

5)    niezwłocznie odebranie dziecka z przedszkola w przypadku  jego zachorowania, urazu, wypadku;

 

 

 

 

 

6)    okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;

 

7)    współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań.

 

 

          14.  Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi  wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do  przedszkola.

Pokaż informacje o artykule