Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§11. 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej na:

 

 1)    diagnozowaniu środowiska dziecka;

 

 2)    rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

 

a)    niepełnosprawności,

 

b)    niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,

 

c)     szczególnych uzdolnień,

 

d)    specyficznych trudności w uczeniu się,

 

e)    zaburzeń komunikacji językowej,

 

f)      choroby przewlekłej,

g)    sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

h)    zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

 

i)     trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

 

 

3)    organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 

4)    wspieraniu dzieci metodami aktywnymi w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom informacji w tym zakresie;

 

 

5)    wspieraniu nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 

 

6)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 

 

7)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych  w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno -  pedagogicznej;

 

 

8)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

9)    rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzaniu warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku społecznym.

 

 

 

                          2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

 

                           

                            3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.

 

 

                            4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

 

 

 

 

2)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 

 

 

 

 

 

3)    zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 

 

 

 

 

 

4)    porad i konsultacji.

 

 

 

                    5. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

                                  6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielana jest we współpracy z:

 

 

 

1) rodzicami wychowanka;

 

 

 

 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

 

 

 

 

 

 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

 

 

 

 

 

4) innymi przedszkolami;

 

 

 

 

 

 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

 

                                  7. Zajęcia specjalistyczne organizowane z  uwzględnieniem możliwości przedszkola to:

 

 

 1)    korekcyjno-kompensacyjne ; organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi 2-5 dzieci;

 

 

 

 

2)    logopedyczne; organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii, liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 4 dzieci.

 

 

 

                                  8. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych  wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 

                                   9. Porady, konsultacje,prowadzą w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

 

 

 

                             

                           10. W przedszkolu mogą być zatrudnieni logopeda  i oddelegowany z poradni psychologiczno- pedagogicznej psycholog.

 

 


                            11. Dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

                                   12. Program opracowuje powołany przez dyrektora Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

Pokaż informacje o artykule