Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Przedszkola Nr 144 „Zaczarowany Ołówek” w Warszawie został opracowany na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w związku z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2. Statut stanowi przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych.

3.   Przedszkole działa w szczególności na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2)   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.  zm.);

3)   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,    z późn. zm.);

4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

5)    statutu Przedszkola.

 

§ 2. Przedszkole Nr 144 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa  z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5.

 

§ 3. Nazwa przedszkola brzmi: „Przedszkole Nr 144 „Zaczarowany Ołówek”  w Warszawie.

 

§ 4. Przedszkole mieści się w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 95/97

 

§ 5. Przedszkole realizuje naukę języka obcego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

§ 6. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. W przedszkolu używa się pieczęci: Przedszkole Nr 144 „Zaczarowany Ołówek”, ul. 02-582 Warszawa Wiktorska95/97, tel. 0-22- 844-26-07, NIP 521-15-55-803, REGON 013002300”

 

§ 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 8. 1. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 144  ul. Wiktorska 95/97  w Warszawie;

2) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);

4) Karcie Nauczyciela - – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 144  w Warszawie;

6) wychowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;

7) rocznym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe odbycie przez dziecko w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego;

8) podstawie programowej wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy;

9) i umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu nauczania w wychowaniu przedszkolnym, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne przedszkola, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji tej podstawy programowej;

10) programie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;

11) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 144  w Warszawie;

12) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Nr  144 w Warszawie;

13) radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Przedszkola Nr 144 w Warszawie;

14) dzieciach  – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte do przedszkola;

15) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

16) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

17) nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę- psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny;

18) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa;

19) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Pokaż informacje o artykule