Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:

Biuletyn Informacji Publicznej adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, których podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

Obecnie dostęp do informacji o podmiotach jest możliwy przez spis podmiotów, mapę i moduł wyszukujący. Przeczytaj wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Pobierz ustawę o BIP z dnia 18-01-2007r.

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm

 

 W dniach od 5 do 20 grudnia w przedszkolu przeprowadzona była ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport z którym możecie sie Państwo zapoznać

 

RAPORT Z EWALUACJI

 

PROBLEMOWEJ

 

Przedszkole 144 "Zaczarowany Ołówek" Warszawa

 

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wstęp

 

 

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:

 

1.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

2.  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3.  Rodzice są partnerami przedszkola

 

 

Wyniki badania stanowią podstawę do podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki prowadzonych w szkole lub placówce oraz ich efektów.


 

Opis metodologii

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-12-2019 - 20-12-2019 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Anna Molka, Bogusława Wojciechowska. Badaniem objęto 15 uczniów (wywiad grupowy), 49 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a tak¿e obserwacje zajęć, przedszkola i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania przedszkola.

 

 

Informacje o szkole/placówce
 
 
 
 
Nazwa placówki
Przedszkole 144 "Zaczarowany Ołówek"
Patron
 
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Warszawa
Ulica
Wiktorska
Numer
95/97
Kod pocztowy
02-582
Urząd pocztowy
Warszawa
Telefon
0228442607
Fax
0228442607
Www
 
Regon
01300230000000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzie¿
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
98
Oddziały
4
Nauczyciele pełnozatrudnieni
7.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
4.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
2.00
Średnia liczba uczących się w oddziale
24.5
Liczba uczniów przypadających na jednego
14
pełnozatrudnionego nauczyciela
 
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Gmina
Warszawa
Typ gminy
gmina miejska, miasto stołeczne
 
 
 
 
Kontekst funkcjonowania szkoły/placówki: Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek" powstało w 1956 r. w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Mieści się w bloku wielorodzinnym i zajmuje część parteru i pierwszego piętra. Do 4 oddziałów uczęszcza 96 dzieci. Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są zgodnie z normami ¿ywienia. Sale dydaktyczne wyposa¿one są w meble dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Dzieci mają do dyspozycji ogród przedszkolny, gdzie spędzają czas na zabawie i obserwacji przyrody. W bie¿ącym roku szkolnym praca z dziećmi oparta jest z wykorzystaniem metody planu daltońskiego. Od lat w przedszkolu kontynuowane są: spotkania z rodzicami podczas "Święta pieczonego ziemniaka", Wigilia oraz festyn rodzinny. Co roku w 6-latki odwiedzają ludzi starszych w Domu Opieki Lekarza Seniora, prezentując Jasełka oraz przekazując samodzielnie wykonane prezenty. Dzieci biorą udział w konkursach i zdobywają nagrody i wyró¿nienia.
 
 
 
 Obraz pracy szkoły/placówki
 
 
 
 
W Przedszkolu nr 144 "Zaczarowany Ołówek" w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 95/97 realizowane są następujące programy:
 
• "Plac zabaw" - program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 
• "Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska.
 
• "Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym" - program profilaktyczny.
 
• Program edukacyjny CMC - program masa¿u pleców, dłoni i głowy.
 
• Program logopedyczny "Mówię ładnie"- program własny.
 
 
Większość ankietowanych rodziców stwierdza, ¿e działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo¿liwości psychofizyczne dzieci. Kadra pedagogiczna podała
 
przykłady działań potwierdzających, ¿e procesy wspomagania i rozwoju dzieci są doskonalone, np. wzbogacenie metod pracy wychowawczo – dydaktycznej, pomocy.
 
Nauczyciele podali przykłady wniosków z monitorowania są u¿yteczne w planowaniu i realizowaniu tych procesów w uwagi na zmiany wprowadzone, np: w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 
Nauczyciele podali, a obserwacja zajęć potwierdziła, ¿e najczęściej stosują podczas zajęć najczęściej: opowiadanie, opis, objaśnienie, pogadankę, sytuacyjną, projektu, pokaz, tekstu przewodniego, zabawy ruchowe.
 
Wszyscy nauczyciele anga¿ują się w pracę zespołową, a w ramach współpracy zespołów realizowali działania dotyczące: planowania działań dydaktycznych i wychowawczych, analizowania wspólnie realizowanych działań oraz efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, diagnozowania osiągnięć dzieci. Korzyści z tej współpracy są pozytywne, poniewa¿ sprzyjają uatrakcyjnianiu zajęć, wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli.
 
Dyrektor stwierdził, ¿e w przedszkolu rozpoznaje się mo¿liwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną ka¿dego dziecka. Nauczyciele wymienili sposoby wykorzystywania w bie¿ących działaniach edukacyjnych informacji z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb dzieci oraz ich sytuacji społecznej, w tym do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka. Większość ankietowanych rodziców podała, ¿e ich dziecko mo¿e liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności oraz, ¿e nauczyciele w przedszkolu dają ich dziecku do zrozumienia, ¿e wierzą w jego mo¿liwości.
 
Więcej ni¿ połowa rodziców wskazała, ¿e współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowaniu decyzji oraz, ¿e nauczyciele współpracują z nimi na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji ich dziecka. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Ankietowani rodzice wskazali sposoby dzielenia się swoimi opiniami na temat działalności przedszkola. Opinie rodziców mają wpływ na funkcjonowanie przedszkola. Dyrektor wymienił działania podjęte przez przedszkole pod wpływem opinii rodziców,
 Wyniki ewaluacji
 
 
Wymaganie:
 
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
 
 
Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowaneindywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz mo¿liwościom psychofizycznym dzieci.
 
Działania podejmowane w przedszkolu są adekwatne do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo¿liwości psychofizycznych dzieci, co potwierdza większość ankietowanych rodziców (42 z 43), a 1 z 43nie wie. W wywiadzie stwierdzili, ¿e organizacja zajęć w przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci, o czym świadczy:
 
•zadowolenie przedszkolaków,
 
•udział w zajęciach,
 
•powtarzanie tekstów piosenek i wierszy,
 
•wzbogacanie słownictwa
 
oraz chętne przychodzenie do przedszkola.
 
Dzieci w wywiadzie wymieniły, ¿e najbardziej lubią: Panią, wychodzić na dwór, uczyć się, grę w piłkę, rysowanie, wszystko. Powiedziały, ¿e nie lubią gdy: kole¿anka/kolega sprawia im przykrość, zabiera zabawki, kartki, podgląda w łazience, zajmuje krzesło.
 
Obserwacja zajęć potwierdziła, ¿e nauczyciele dają dzieciom zadania o ró¿nym poziomie trudności, wymagające ró¿nych form aktywności, organizują dzieciom czas umo¿liwiający im samodzielny wybór zabawy. Odpowiednia organizacja przestrzeni w przedszkolu sprzyja aktywności dzieci, np. mają swobodny dostęp do zabawek, gier. Zabawki, sprzęt, pomoce dydaktyczne dostosowane są do wieku dzieci. Plac zabaw wyposa¿ony jest w sprzęt terenowy do zabaw na powietrzu.
 
 


Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane,monitorowane i doskonalone
 
Zdaniem dyrektora procesy wspomagania i rozwoju dzieci są w przedszkolu planowane w sposób systematyczny przez nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami oraz pracownikami przedszkola. Planowanie procesów obejmuje, m.in.
 
• prowadzenie badań przesiewowych przez specjalistów,
 
• przygotowanie pracy z dziećmi przez nauczycieli,
 
• tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych,
 
• powołanie zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 
Według dyrektora i nauczycieli monitorowanie efektywności procesów wspomagania i rozwoju dzieci odbywa się poprzez: obserwację, analizę dokumentów i prac dzieci, diagnozę, sprawozdania, rozmowy z rodzicami.
 
Kadra pedagogiczna sformułowała wnioski i podała przykłady działań potwierdzających monitorowanie efektywności procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Ponadto wymieniła wiele przykładów działań świadczących o tym, ¿e procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są doskonalone, np. wzbogacenie metod pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez wprowadzenie do pracy elementów Planu Daltońskiego, pomocy Wiatrak matematyczny, masa¿yków dla dzieci oraz uwzględnienie w planie pracy przedszkola działań kształtujących kompetencje kluczowe.
 
Obszar badania: Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniutych procesów.
 
Nauczyciele w wywiadzie podali przykłady wniosków, które uwzględnianie są podczas planowania
 
i realizowania procesów wspomagania i rozwoju dzieci, dotyczące, m.in.
 
•kontynuowania spotkań adaptacyjnych dzieci z rodzicami,
 
•zapewnienia dzieciom opieki specjalistów.
 
Dyrektor przedszkola w wywiadzie wskazała zmiany wprowadzone w efekcie monitorowania procesów, np:
 
•zatrudnienie pedagoga wspomagającego;
 
•zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli: „ Całościowe zaburzenia rozwojowe, spektrum autyzmu, zespół Aspergera”, „Masa¿ logopedyczny”; - terapia pedagogiczna.Powy¿sze zmiany świadczą o u¿yteczności wniosków z monitorowania.
 
Obszar badania: Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupyprzedszkolnej.
 
Nauczyciele w wywiadzie i ankietach stwierdzili, ¿e stosują systematycznie - przynajmniej raz w tygodniu - podczas zajęć z dziećmi następujące metody,
 
•opowiadanie - 100%,
 
•objaśnienie i ćwiczenia wytwórcze - 83,3%,
 
•pogadankę i pokaz - 66,7%,
 
•burzę mózgów i dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - 50%
 
•opis i dramę - 33,3%,
 
•gry dydaktyczne i projekt - 16,7%.
 
Dobór   metod   zależy   od:   potrzeb   i możliwości   dzieci,   poziomu   atrakcyjności   zajęć,   zaangażowania
 
i zainteresowania przedszkolaków proponowanymi do wykonania zadaniami.
 
Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele najczęściej stosowali metody: opowiadanie, opis, objaśnienie, pogadankę, sytuacyjną, projektu, pokaz, tekstu przewodniego, zabawy ruchowe, np. "Ruch drogowy" oraz formy, np.: pracę indywidualną, w parach, w grupach i w większych zespołach.
 
Obszar badania: Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesówedukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy.
 
Zdaniem dyrektora i nauczycieli wszyscy nauczyciele anga¿ują się w pracę powołanych przez dyrektora zespołów:
 
•do spraw ewaluacji wewnętrznej,
 
•udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 
•rekrutacji
 
•rady pedagogicznej.
 
Dyrektor w ankiecie wskazał, ¿e powołując zespoły kierował się potrzebami przedszkola w zakresie:
 
•dokonywania ewaluacji wskazanych obszarów,
 
•podnoszenia jakości pracy przedszkola,
 
•wspierania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tych, które pomocy potrzebują,
 
•dokonywania rejestracji wniosków w systemie, kontroli prawidłowości ich wypełniania, •udzielania odpowiedzi na podania rodziców.
 
Nauczyciele w ramach współpracy zespołów realizowali działania dotyczące: •wyboru programu wychowania przedszkolnego dla oddziału, •planowania działań dydaktycznych i wychowawczych,
 
•analizowania wspólnie realizowanych działań oraz efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 
•diagnozowania osiągnięć dzieci,
 
•realizowania projektów,
 
•organizacja wycieczek edukacyjnych.
 
Współpraca nauczycieli pracujących w przedszkolu dotyczy:
 
•wymiany doświadczeń,
 
•ustalania sposobu wsparcia dzieci
 
•relacji z rodzicami, rówieśnikami, środowiskiem lokalnym.
 


Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
 
 
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w zakresie:
 
•rozwiązywania bie¿ących problemów w pracy z dzieckiem, •wymiany doświadczeń,
 
•dzielenia się informacjami o dziecku,
 
•organizowanie cyklicznych spotkań dwa razy w miesiącu.
 
Korzyści z tej współpracy są pozytywne, poniewa¿ sprzyja uatrakcyjnianiu zajęć, wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli.
 
Nauczyciele w ankietach wskazali przykłady wzajemnego wspierania się, które uwa¿ają za efektywne, m.in. •wymiana doświadczeń - 100%,
 
•dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach - 83,3%,
 
•wymiany: informacji o dzieciach, grupach, materiałów i pomocy dydaktycznych - 66,7%, •organizowanie i prowadzenie działań (wycieczki, konkursy, imprezy) - 50%, •opracowywanie planów pracy- 33.3%,
 
•przygotowywanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, wspólne prowadzenie zajęć, upowszechnianie dobrych praktyk -16.7%,
 


Wymaganie:
 
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 
 
 
Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się mo¿liwości psychofizyczne i potrzebyrozwojowe oraz sytuację społeczną ka¿dego dziecka.
 
W przedszkolu rozpoznaje się mo¿liwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz
 
sytuację społeczną ka¿dego dziecka, co potwierdził dyrektor.W wyniku przeprowadzonej diagnozyokreślono potrzeby dzieci. Wymienił działania realizowane w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele wskazali, ¿e rozpoznają indywidualne potrzeby, mo¿liwości, sytuację społeczną ka¿dego dziecka.21 z 43 ankietowanych rodziców stwierdziła, ¿e nauczyciele często rozmawiają z Nimi o potrzebach i mo¿liwościach (w tym uwzględniając sytuację społeczną) ich dziecka, 11 z 43 - wskazało, ¿e tak ale dzieje się to rzadko, 5 z 43 - ¿e nigdy, a 3 z 43, ¿e zdarzyło się to tylko raz – na początku pobytu dziecka w tym przedszkolu.Na podstawie analizy dokumentacji związanej z organizacją kształcenia, w tym kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej mo¿na stwierdzić, ¿e przedszkole rozpoznaje potrzeby i mo¿liwości wszystkich dzieci, z uwzględnieniem ich sytuacji społecznej.Dyrektor w ankiecie wskazał ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wsparcia w tym i poprzednim roku szkolnym.
 
Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane wdziałaniach edukacyjnych.
 
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych.
 
Nauczyciele wymienili sposoby wykorzystywania w bie¿ących działaniach edukacyjnych (do indywidualizacji pracy) informacji z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb dzieci oraz ich sytuacji społecznej, w tym do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto podali jakiego rodzaju zintegrowane działania wspierające dzieci realizują podczas bie¿ącej pracy. Zdecydowana większość rodziców wskazała, ¿e nauczyciele ich dzieci słu¿ą mu radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Nauczyciele podali, ¿e wszystkie dzieci obejmują indywidualizacją w procesie edukacyjno – wychowawczym. Wskazali równie¿ miernik efektywności udzielanego dzieciom wsparcia jaki osiągnęli u dzieci. Obserwacje zajęć potwierdziły, ¿e nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi. Są nią objęte wszystkie dzieci.
 


Obszar badania: Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęciaspecjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka.
 
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia specjalistyczne są
 
odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka¿dego dziecka . Ankietowany dyrektor wskazał formyzajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowano w dwóch ostatnich latach na podstawie przeprowadzonej diagnozy dla dzieci. Analiza danych zastanych wykazała, ¿e do przedszkola uczęszcza 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz 1 z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznj ze względu na trudność przetwarzania informacji. Nauczyciele wymienili zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami jakie realizują w przedszkolu. Podczas wywiadu dyrektor powiedział, ¿e informacje z przeprowadzonego rozpoznania przedszkole wykorzystuje do planowania form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. Większość ankietowanych rodziców podało, ¿e zajęcia realizowane dodatkowo (zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne, rozwijające uzdolnienia i inne) w przedszkolu są dostosowane lub raczej dostosowane do potrzeb i mo¿liwości ich dziecka. Dzieci uczestniczą w zajęciach, które przynoszą efekty w postaci, np. rozwoju zdolności, poprawy relacji z rówieśnikami.
 
Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiadapotrzebom ich dzieci.
 
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Większośćankietowanych rodziców wskazała (41 z 43) że ich dziecko może liczyć w przedszkolu na wsparcie w pokonywaniu trudności oraz, że nauczyciele w przedszkolu dają ich dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości (41 z 43).
 


Wymaganie:
 
Rodzice są partnerami przedszkola
 
 
Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą wpodejmowanych działaniach.
 
Rodzice       wskazali,        ¿e współdecydują       w sprawach       przedszkola          i uczestniczą
 
w podejmowaniu decyzji. 28 z 43 wskazało, ¿e uczestniczy w działaniach podejmowanych przezprzedszkole, natomiast 14 z 43, ¿e nie. 14 z 43 podało, ¿e robi to zawsze, 17 z 43, ¿e często natomiast 12 z 43, ¿e rzadko. Ponadto 27 z 43 dodało, ¿e w tym lub poprzednim roku byli zachęcani do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez przedszkole, a 10 z 43 podało, ¿e uczestniczyli z własnej inicjatywy. Natomiast 6 z 43 nie miało takiej potrzeby. Dyrektor wymienił decyzje podejmowane w przedszkolu, na które mają wpływ rodzice lub organy przedstawicielskie rodziców (Rada Rodziców). Według nauczycieli udział rodziców w realizowanych w przedszkolu działaniach polega m.in. na: włączanie się w ró¿nego rodzaju akcje organizowane przez przedszkole.
 
Obszar badania: W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
 
 
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. 35 z 43 ankietowanychrodziców wskazało, ¿e nauczyciele współpracują z nimi na rzecz rozwoju zainteresowań i pasji ich dziecka, natomiast 7 z 43, ¿e raczej nie. 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi. Ponadto 30 z 43 podało, ¿e nauczyciele współpracują z nimi na rzecz rozwoju ich dziecka, w tym w sytuacjach dla niego trudnych, zawsze, gdy jest taka potrzeba. 4 z 43 stwierdziło, ¿e od czasu do czasu, a 6 z 43, ¿e nie ma takiej potrzeby. 37 z 43 podało, ¿e nauczyciel/e informują mnie o potrzebach i mo¿liwościach rozwojowych ich dziecka. Rodzice wymienili sposoby współpracy nauczycieli z nimi w zakresie wspierania rozwoju dzieci (np. pokonywania trudności, rozwijania zainteresowań, podnoszenia Państwa kompetencji wychowawczych). . Dyrektor oraz nauczyciele wymienili działania wspierające rozwój dzieci jakie prowadzi przedszkole wspólnie z rodzicami lub w uzgodnieniu z nimi.
 


Obszar badania: Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 
 
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Ankietowani rodzicewskazali sposoby dzielenia się swoimi opiniami na temat działalności przedszkola. Ponadto dodali, ¿e ich opinie rodziców mają wpływ na funkcjonowanie przedszkola. Dyrektor wymienił działania, które zostały podjęte lub zmodyfikowane przez przedszkole pod wpływem opinii rodziców, np. zmodernizowano salę, wyeliminowano plastikowe naczynia naczyń.. Jednocześnie stwierdził, ¿e rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat działalności przedszkola podczas rozmów indywidualnych, wypełniając ankiety ewaluacyjne, w czasie zebrań grupowych i Rady Rodziców. Nauczyciele podali, ¿e rodzice mogą dzielić się z Nimi swoimi opiniami na temat działalności przedszkola, m.in. podczas zebrań. W wyniku uwzględnienia opinii rodziców rozszerzono ofertę pracy przedszkola.
 

Wnioski
 
 
1.   Większość ankietowanych rodziców stwierdza, ¿e działania realizowane przez nauczycieli w przedszkolu zaspokajają indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i uwzględniają ich mo¿liwości psychofizyczne.
 
2. Procesy wspomagania i rozwoju dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone, co sprzyja wprowadzaniu zmian u¿ytecznych w działalności przedszkola.
 
3. Nauczyciele stosują metody pracy, uwzględniające indywidualne mo¿liwości dziecka oraz zaplanowane treści kształcenia i kształtowane umiejętności, co potwierdziła obserwacja zajęć.
 
4.   Wszyscy nauczyciele anga¿ują się w pracę zespołów powołanych przez dyrektora, podejmując działania zgodnie z potrzebami przedszkola.
 
5.    Nauczyciele pomagają sobie nawzajem, o czym świadczą podane przez nich przykłady wzajemnego wspierania się oraz pozytywne korzyści tej współpracy.
 
6.   W przedszkolu rozpoznaje się mo¿liwości psychofizyczne dzieci, ich potrzeby rozwojowe oraz sytuacje
 
społeczne ka¿dego dziecka, co potwierdza połowa ankietowanych rodziców, ¿e często rozmawiają z nimi o potrzebach i mo¿liwościach dziecka.
 
7.   Zajęcia   rewalidacyjne   dla   dzieci   z niepełnosprawnością oraz   zajęcia   specjalistyczne organizowane
 
w przedszkolu są dostosowane do potrzeb i mo¿liwości dzieci, co potwierdzili ankietowani rodzice.
8.   Wsparcie otrzymywane w przedszkolu w zakresie pokonywania trudności oraz wiary w mo¿liwości dziecka odpowiada ich potrzebom, co podkreślają ankietowani rodzice.
9. Rodzice (28 z 43) wskazali, ¿e uczestniczą w działaniach podejmowanych przez przedszkole, natomiast (14 z 43) , że nie biorą udziału w tych przedsięwzięciach.
10.   Większość ankietowanych rodziców potwierdziła, ¿e współpracuje z nauczycielami na rzecz rozwoju ich dzieci.
11.   Dyrektor pozyskuje informacje od rodziców na temat działalności przedszkola oraz dokonuje modyfikacji podejmowanych działań, co potwierdzili rodzice.
 Raport sporządzili


 
 
    Anna Molka
 
    Bogusława Wojciechowska
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej DBFO – Mokotów m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe, pod linkiem 

https://dbfomokotow.bip.um.warszawa.pl/default.htm

 

Pokaż informacje o artykule