Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 3

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor Przedszkola:
  1. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty.
  2. Dyrektor przedszkola może być wyłoniony w drodze konkursu lub powierzenia przez organ prowadzący.
  3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
  4. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
   • tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
   • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
   • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce,
   • kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
   • występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
   • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
   • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,
   • prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,
   • organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym,
   • wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.
  5. Do obowiązków Dyrektora należą także:
   • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
   • wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, powoływanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, praca w składzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
   • przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie  go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
   • organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola,
   • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
   • opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;,
   • koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
   • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
   • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
   • prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • raz do roku dokonywanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół kopię protokołu przekazuje organowi Prowadzącemu,
   • ustalenie ramowego rozkładu dnia zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
   • podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
   • współpraca z rodzicami , organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,
   • podawanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawów programów wychowani przedszkolnego, który będą obowiązywały od początku roku szkolnego.
  6. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu , wykonuje w szczególności następujące zadania:
   • planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
   • decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu diagnozy i oceny,
   • nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działalności przedszkola.
   • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
   • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   • może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,
   • opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy,
   • plan nadzoru pedagogicznego o którym mowa w ustępie „i „ uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego przedstawiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyniki nadzoru z poprzedniego roku szkolnego oraz zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola na bieżący rok szkolny,
   • Plan Nadzoru Pedagogicznego zawiera:
    1. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram.
    2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
    3. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli,
    4. plan obserwacji zajęć dydaktycznej, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.
  7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogiczne j i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  8. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.
 4. Rada Pedagogiczna:
  1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
  4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
  5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
   • uchwalenie statutu przedszkola i jego zmian;
   • opracowanie rocznej koncepcji pracy przedszkola;
   • podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego,
   • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i zajęć i programów autorskich,
   • uchwalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej;
   • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.
  6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
   • projekt planu finansowego;
   • wnioski o nagrody i wyróżnienia;
   • organizację pracy placówki;
   • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.
  7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku do rocznego planu nadzoru pedagogicznego oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.
  8. Rada Pedagogiczna wyłania ze swego grona jednego przedstawiciela biorącego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
  9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
  10. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
  11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.
  12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.
 5. Rada Rodziców:
  1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.
  2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.
  3. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
  4. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebranie rodziców dzieci danego oddziału; przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. Kompetencje Rady Rodziców :
  1. Rada Rodziców uchwala
   • regulamin Rady Rodziców
   • jeśli zaistnieje potrzeba utworzenia programu wychowawczego lub profilaktycznego uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowany przez nauczycieli; program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska,
  2. opiniuje:
   • program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola,
   • wyraża opinię na temat pracy nauczyciela na wniosek dyrektora przedszkola podczas uzyskiwania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego
   • Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  3. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania zbierania i wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
  4. Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.
 7. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
 8. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
  1. każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Przedszkola,
  2. każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 9. 9. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
  1. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
   • Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.
   • Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.
   • Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola.
   • Na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
  2. Tryb rozwiązywania sporów między dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku: 
   • indywidualnych rozmów,
   • nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku,
   • nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  3. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:
   • do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,
   • do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
  4. Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem przedszkola, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporu w toku:
   • indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
   • indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami (z udziałem dyrektora),
   • indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
   • zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
   • zebrania z rodzicami (z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny) zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
 10. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ( rodzic) ma prawo zwrócić się:
  1. do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej;
  2. do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 11. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje dyrektor spośród członków rady pedagogicznej i rady rodziców. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący (jeśli nie jest stroną w konflikcie). Jeśli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany inny przedstawiciel rady pedagogicznej.
 12. Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Pokaż informacje o artykule