Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 12

  1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników administracji i obsługi.
  2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
    • wyłożenie Statutu w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców – w szatni.
    • udostępnianie Statutu przez Dyrektora Przedszkola na życzenie osób zainteresowanych.

§ 13

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.- zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

§ 15

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i załączone w formie załącznika

§ 17

  1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 144 ”Zaczarowany Ołówek” w Warszawie.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 144 w Warszawie.
Pokaż informacje o artykule