Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Sprawowanie opieki nad dziećmi

§ 7

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie przyjmowane będą w sytuacji jeśli tworzony będzie oddzielny oddział
  W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może przyjąć dzieci, które mają ukończone dwa lata i 6 miesięcy.
 2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:
  • akceptacji takim jakie jest,
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  • opieki i ochrony,
  • właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności,
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych),
  • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,
  • znajomości swoich praw .
 4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
 6. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.
 7. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
   
 8. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

  • jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania itp.;
  • prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;
  • przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
 9. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.
 10. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Opłatę za ubezpieczenie pokrywają rodzice.
Pokaż informacje o artykule