Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dziecka tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świeci społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  • zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  • zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno - społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka ,
  • realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej oraz programy pisane zgodnie z podstawą programową,
  • zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
  • kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
  • umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i religijnej,
  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj niepełnosprawności,
  • udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  • konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
  • zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki,
  • przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasadę:
   1. zaspokajania potrzeb dziecka,
   2. aktywności,
   3. indywidualizacji.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730).
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznej koncepcji pracy przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w rocznym planie nadzoru pedagogicznego.
 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku, zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem,
  • stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpożarowe,
  • współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu.
 6. W ramach posiadanych możliwości dyrektor przedszkola organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:
  • diagnozowanie środowiska wychowanków,
  • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
  • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • wspieranie dziecka uzdolnionego,
  • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
  • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
  • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
  • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 7. Zadania, o których mowa, realizowane są we współpracy z :
  • rodzicami,
  • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
  • poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
  • innymi przedszkolami,
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 8. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
  • rodziców,
  • nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
  • psychologa,
  • poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 11. Objęcie dziecka badaniami sondażowymi i zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
 12. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 13. Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału ogólnodostępnego przedszkola po otrzymaniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i konieczności przebywania w oddziale ogólnodostępnym.
 14. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch, w wyjątkowych sytuacjach trzech nauczycieli.
 15. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 16. W oddziale dla dzieci trzyletnich lub w grupach dzieci 3 i 4-letnich, w których jest minimum 10-ro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 17. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji własną salę dziennego pobytu, łazienkę oraz wspólną dla wszystkich dzieci salę gimnastyczną i szatnię dziecięcą.
 18. W czasie pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem zabawowym wyzwalającym aktywność ruchową dzieci.
 19. Na zajęciach poza terenem placówki zapewniona jest opieka dorosłych w ilości:
  • spacery poza teren przedszkolny - 1 opiekun na 10 dzieci
  • przejazd środkami komunikacji miejskiej - 1 opiekun na 5 dzieci.

 

Pokaż informacje o artykule