Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nr 190 w Warszawie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Racławickiej 30a
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

  Przedszkole nr 144 „Zaczarowany Ołówek”
  02-582 Warszawa
  ul. Wiktorska 95/97

 6. Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organ prowadzący może nadać przedszkolu imię.
 7. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach dziecka oznacza to również prawnych opiekunów dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.
 8. Przedszkole działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
  • Aktu założycielskiego;
  • Niniejszego statutu.

Założenia ogólne:

 1. Przedszkole jest czynne do 10.5 godzin dziennie w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców. Godziny pracy określone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola .
 2. Na potrzeby rodziców organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu pracy placówki powyżej 10.5 godzin dziennie.
 3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  • Miasto Stołeczne Warszawa,
  • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • Przychody konta dochodów własnych,
 5. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest „plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy zwany „ planem finansowym”. W przedszkolu utworzony jest rachunek dochodów własnych, posiadający własny rachunek bankowy. Przedszkole może gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwałach Rady Miast Stołecznego Warszawy. Rada miasta ustala źródła dochodów i ich przeznaczenie.
 6. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane będą zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
 7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8-13.
 8.  Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez  m.st. Warszawa przez przedszkola publiczne wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
  1. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu nie podlega zwrotowi w przypadku jego nieobecności.
 9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia .
 10. Zasady zwrotu stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m.st. Warszawy.
 11. Rodzice co miesiąc wnoszą z góry opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłatę za wyżywienie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 12. Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 13. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ( np. język obcy, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, plastyka, taniec towarzyski, rytmika lub inne).
 14. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwości i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców, są przez nich w całości finansowane.
 15. Czas trwania zajęć (również zajęć dodatkowych) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • a) dzieci w wieku 3-4 lata – od 15 do 20 min.,
  • b) dzieci w wieku 5-6 lat – od 20 do 30 min.
 16. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki na wniosek Rady Rodziców. Zajęcia te nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.
 17. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.
Pokaż informacje o artykule