Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Organizacja pracy przedszkola

 

 § 27.1. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Systemie Oświaty oraz z ustawą dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

          2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

 

          3. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

          4. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.30.

 

          5. Przedszkole jest przedszkolem czterooddziałowym. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w tym samym wieku lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:

 

1) w zależności od potrzeb organizacyjnych przedszkola może ulec zmianie podział na grupy wiekowe;

 

2) o przydziale dzieci do danej grupy decyduje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielami.       

 

           6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

          7. W oddziałach dzieci 3-letnich, lub w grupach dzieci 3 i 4 letnich, w których jest minimum dziesięcioro trzylatków, zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

          8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  dyrektora na wniosek  rady  pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców.

 

          9. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć w grupach łączonych i zmniejszeniu liczby oddziałów.

 

          10. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

 

          11. Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 9 i 10, liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 

          12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.

 

          13. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

 

          14. W salach zajęć zapewnia się temperaturę, co najmniej 18º C, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący.                                                                                                                                            

 

          15. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 

               16. Stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.

 

         

 

§ 28. 1. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

          2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

          3. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.

 

          4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest odpowiednia liczba opiekunów.

 

          5. Wycieczki i spacery należy odnotować w karcie wycieczki  z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu.

 

          6. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki.

 

          7. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.

 

 

§ 29. Przedszkole może organizować wspólnie z rodzicami imprezy na terenie przedszkola lub ogrodu.

 

 

§ 30. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom  liczba nauczycieli pracujących w danym oddziale, uzależniona jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Godziny pracy oddziałów zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

 

          2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciel wychowania przedszkolnego opiekuje się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

          3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele) wychowania przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

          4. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

 

          5. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

          6. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków,  daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

 

          7. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny (grupowy) program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.

 

          8. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych.

 

          9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest, zgodnie z opisanymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, warunkami i sposobem  jej realizacji, zadania przedszkola są planowane, realizowane z zachowaniem następujących zasad:

 

1)    nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka (kierowane i nie-kierowane), wykorzystując do tego różne sytuacje edukacyjne;

 

2)    zajęcia na świeżym powietrzu są elementem codziennej pracy z dzieckiem;

 

3)    zajęcia kierowane są organizowane z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych, potrzeb wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 

4)    organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na ustalonym w przedszkolu rytmie dnia;

 

5)    zachowane są proporcje miedzy czasem przeznaczonym na różne rodzaje zajęć

 

6)    i aktywności dzieci w szczególności: posiłki, odpoczynek, samoobsługa, zabawa, zajęcia, uroczystości, wycieczki, rytmika, gimnastyka;

 

7)    dominująca forma aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa.

 

          10.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

          11. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 

          12. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

          13. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań  jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb,  wspomagać;

 

2)nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu      wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 

3)pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

         

 

§ 31. Przedszkole posiada własną stołówkę i w ramach działalności żywieniowej zapewnia  śniadanie, 2 śniadanie , obiad, podwieczorek, oraz napoje, wodę w ciągu całego dnia .

 

         

 

§ 32. 1. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania, w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

 

          2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:

 

1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów;

 

2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych;

 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;                                                                                4) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli.

 

          3. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji oraz z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

         

 

§ 33. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów wychowania przedszkolnego dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

         2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 

         3. Do zadań zespołu wychowawczego należy analizowanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.

 

         4. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: psycholog, logopeda oraz wychowawcy oddziałów.

 

         

 

§34.1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych  przez organ prowadzący.  Rok szkolny  rozpoczyna się  z dniem 1 wrze-śnia  każdego roku, a kończy –  z dniem 31 sierpnia roku następnego.

 

          2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

 

          3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurujących przedszkolach.

 

          4.W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

 

         

 

§ 35. 1. W przypadku objęcia kształceniem specjalnym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się w przedszkolu dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, w celu  współorganizowania kształcenia dziecka niepełnosprawnego lub pomoc nauczyciela.

 

 

§ 36.1.W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka. Zajęcia organizowane są w porozumieniu z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury.

 

          2. Dyrektor MDK zatrudnia nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

 

          3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

          4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

 

          5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 

          6. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.

 

          7. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

          8. Dziecko uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 8, za zgodą rodziców.

 

          9. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu za zdrowie,

 

bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

          10. W zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie  dzieci

 

          11. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

 

          12.W przedszkolu może być organizowana nauka religii, którą określają odrębne przepisy.

 

          13. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia ustalonym w przedszkolu.

 

 

§ 37.1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

 

          2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.

 

          3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

 

          4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidulnego przygotowania przedszkolnego.

 

          5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.

 

          6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie

 

z wychowankiem.

 

          7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

 

          8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

 

          9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

 

          10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

 

         

 

§ 38. 1.Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

          2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

 

          3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 

1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

         

 

§ 39. 1.W przedszkolu realizuje się zadania, projekty, programy profilaktyczne, innowacje i inne przedsięwzięcia kształtujące u dzieci nawyki dotyczące prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

 

 

§ 40. 1.Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej „innowacją”, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną.

 

          2. Innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 

          3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.

 

          4.  Innowacja może obejmować:

 

1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;

 

2) całe przedszkole, oddział lub grupę.

 

          5.  Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

 

          6.  W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

          7.  Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

 

          8.  Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:

 

1) cel prowadzenia innowacji;

 

2) tematykę;

 

3) sposób realizacji;

 

4) zakres innowacji;

 

5) czas trwania;

 

6) zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;

 

7) przewidywane efekty innowacji.

 

          9. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji i zapoznaje z nimi radę pedagogiczną.

 

          10. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:

 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie

 

w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;

 

3) opinii rady pedagogicznej.

 

          11. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji.

 

          12. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.

 

 

§ 41. 1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie ustawy.

 

          2. Przedszkole przeprowadza rekrutację elektroniczną dzieci w oparciu o za-sadę powszechnej dostępności.

 

          3. Terminy, zasady i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

          4. Szczegółowe zasady rekrutacji w przedszkolu określa Regulamin  Rrekrutacji. 

Pokaż informacje o artykule