Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Status prawny => Statut przedszkola => Formy współdziałania z rodzicami

§ 11

 1. Pracownikami Przedszkola są:
  1. dyrektor,
  2. nauczyciele,
  3. nauczyciele – specjaliści: logopeda,
  4. pracownicy administracji: kierownik gospodarczy,
  5. pracownicy obsługi: woźne, pomoc nauczyciela, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne, szatniarka.
 2. Liczbę pracowników administracji i obsługi oraz liczbę nauczycieli w tym nauczycieli specjalistów co roku zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacji przedszkola.
   
 3. Nauczyciele:
  1. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwę realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Dziennik zawiera ponadto ramowy rozkład dnia danego oddziału uwzględniający czas realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo – dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.
  2. Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
  3. Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.
  4. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.
  5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznej oraz przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej , dokumentowanie tych działań w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowania działań wspomagających.
  6. Prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją.
  7. Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki.
  8. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora przedszkola o dopuszczenia zestawów programów wychowania przedszkolnego.
  9. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.
  10. Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
    
 4. Do zadań logopedy w szczególności należy:
  1. diagnoza wad mowy dzieci z przedszkola zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców;
  2. prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,
  3. współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;
  4. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
  5. prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;
  6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 5. Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć specjalistycznych. Do dziennika zajęć specjalistycznych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność wychowanków na zajęciach. Indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami nauczyciel dokumentuje w zeszycie.
 6. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
 7. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 8. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
 9. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe.
 10. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
  1. nagana z ostrzeżeniem,
  2. zwolnienie z pracy,
  3. zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  4. wydalenie z zawodu nauczycielskiego,
  5. kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna,
  6. wymierzenie kary dyscyplinarnej jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim,
  7. odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.
 11. W przedszkolu nie tworzy się stanowiska zastępcy dyrektora. Dyrektor wyznacza spośród członków Rady Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki społecznie. Osoba ta zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 12. W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 13. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola nr 144”Zaczarowany Ołówek” i znajdują się w aktach osobowych. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
   
 14. Zadania pracowników nie będących nauczycielami
  1. Do obowiązków pracownika administracji zwanego kierownikiem gospodarczym należy:
   • kierowanie zespołem pracowników obsługi,
   • prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,
   • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
   • współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/,
   • odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów przedszkolnych do normalnego funkcjonowania,
   • nadzorowanie remontów,
   • zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;
   • nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
   • sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki żywieniowej,
   • pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola zgodny z dziennikiem dla danej grupy oraz własną dokumentacją,
   • prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami HACCP i przestrzeganiem BHP i p. poż
   • uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,
   • prowadzenie księgi inwentarzowej
   • uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,
   • prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,
   • ścisła współpraca z DBFO Mokotów i przestrzeganie zasad współpracy zapisanych w Statucie.
   • przyjmowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji , a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji, rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie,
   • dozorowanie listy obecności pracowników i zeszytu wyjść służbowych,
   • na bieżąco kontrolowanie zwolnień lekarskich pracowników i przedkładanie ich w ciągu dwóch dni od otrzymania do DBFO Mokotów,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji placówki.
     
  2. Do obowiązków kucharki w przedszkolu należy :
   • przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,
   • przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,
   • prowadzenie magazynu podręcznego,
   • utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
   • branie udziału w ustalaniu jadłospisów,
   • zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.
     
  3. Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy :
   • pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,
   • utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych,
   • załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.
     
  4. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy :
   • pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
   • pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier,
   • czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez nauczyciela,
   • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego.
     
  5. Do obowiązków woźnej i starszej woźnej przedszkola należy :
   • utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i przepisami SANEPID-u,
   • pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie/,
   • rozkładanie i składanie leżaków,
   • pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
   • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
   • pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć,
   • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,
   • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego wynikających z organizacji pracy.
     
  6. Do obowiązków dozorcy i starszego dozorcy przedszkola należy :
   • otwieranie i zamykanie przedszkola,
   • codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,
   • utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do przedszkola,
   • pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,
   • dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,
   • utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych pomieszczeniach,
   • sprzątanie terenu wokół przedszkola,
   • odśnieżanie dojść i wjazdów do budynku,
   • grabienie liści,
   • czuwanie i zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
   • całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru,
   • systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,
   • dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, (wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i zabawek),
   • dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,
   • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu przedszkolnego – troska o roślinność,
   • w czasie wakacji i remontów usuwanie z pomieszczeń mebli i sprzętu, należyte ich zabezpieczenie,
   • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
   • pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola, uczestniczenie w większych zakupach,
   • wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z organizacji przedszkola.
Pokaż informacje o artykule