Loading ....
Przedszkole nr 144 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 144 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Wiktorska 95/97
02-582 Warszawa
tel/fax: (22) 844 26 07
e-mail: p144@edu.um.warszawa.pl

§ 4

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie określonym przez organ prowadzący.
 3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
  • liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
  • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
  • czas realizacji podstawy programowej.
 5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 8. Jedną grupą wychowanków opiekują się dwie nauczycielki - na zmianę - jedna osoba personelu obsługowego – woźna - a w grupach dzieci 3-4 letnich dodatkowo pomoc nauczycielki.
 9. Ramowy rozkład dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci.

  RAMOWY PLAN DNIA

  Lp Wymiar czasowy Rodzaj zajęć
  1. co najmniej 1/5 czasu zabawa dzieci;
  (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
  2. co najmniej 1/5 czasu;
  a w przypadku młodszych dzieci-
  co najmniej 1/4 czasu;
  zajęcia na świeżym powietrzu;
  (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej 1/5 czasu; zajęcia dydaktyczne;
  (różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);
  4. 2/5 czasu zajęcia według uznania nauczyciela; (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia .
 11. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
 12. W przedszkolu są 4 oddziały.
 13. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
  • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
  • toalety
  • hol - sala gimnastyczną,
  • gabinet logopedyczno - psychologiczny,
  • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
  • kuchnię,
  • szatnię dla dzieci i personelu,
  • ogród przedszkolny.
 14. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.
 15. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 16. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa „Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu.
 17. Dziecko do przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inną osobę pisemnie przez nich upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 18. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Wzór upoważnienia opracowuje organ prowadzący. Upoważnienie ważne jest przez rok szkolny.
 19. Osoby upoważnione, które odbierają dziecko z przedszkola są zobowiązane do okazania dowodu tożsamości.
 20. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 21. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 22. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W sytuacji opisanej w punkcie 22, gdy nauczyciel nie wyda dziecka, dyrektor wspólnie z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
 23. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje odpowiedzialności za dzieci.
 24. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny z uwzględnieniem warunków określonych poniżej.
 25. Z powodów organizacyjnych (podawanie posiłku o godz.8:30 oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć edukacyjnych z całą grupą po godz.9:00 zgodnie z ramowym rozkładem dnia), a także ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, w przypadku późniejszej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie nauczycielkę danego oddziału telefonicznie lub osobiście do godz.8:30.
 26. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się w godz.12:30 -13:00 dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz.1300 oraz od godz.13:00 do godziny określonej w arkuszu organizacji na dany rok szkolny jako godzina zamknięcia przedszkola dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie.
 27. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 28. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
   
 29. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem jest następujący:

  • dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z realizowanym programem i miesięcznym planem zajęć,
  • dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby instruktora prowadzącego zajęcia, zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa,
  • nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej dzieci,
  • każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
  • nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
  • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika przedszkola,
  • obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
  • obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura,
  • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
  • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

§ 5

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisu, zwanego dalej Systemem.
 2. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie przez organ prowadzący.
 3. System umożliwia: sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.
 4. W rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.
 5. Na kolejność przyjęcia dziecka do przedszkola nie ma wpływu data i godzina złożenia formularza w przedszkolu i jego zatwierdzenia przez dyrektora. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola mogą składać pisemne potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej ich dziecka bezpośrednio w przedszkolu.
 6. Dane dziecka kontynuującego edukację przedszkolną na podstawie pisemnego potwierdzenia przez rodziców wprowadza się do systemu, a hasło przekazuje się rodzicom.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w odpowiednim przedziale wiekowym obowiązującym w danym roku szkolnym.
 8. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika ze wskazaniem listy kolejno wybranych przedszkoli.
 9. Do przedszkola przyjmowane są formularze, na których wskazane jest przedszkole jako pierwsze miejsce z listy preferencji i złożonymi podpisami przez rodziców, którzy potwierdzili zgodność informacji zawartych w formularzu.
 10. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona sprawdza i potwierdza zgodność informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie i na tej podstawie wydaje potwierdzenie przyjęcia formularz w przedszkolu.
 11. Listy dzieci zakwalifikowanych i przyjętych do przedszkola są wywieszane do wiadomości rodziców zgodnie z harmonogramem naboru do przedszkoli, opracowany przez organ prowadzący.
 12. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje dyrektor przedszkola.
 13. Od tej decyzji rodzice mogą odwoływać się za pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego.
 14. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola.
   
 15. Kryteria zapisów

  • Zarejestrowane w Systemie formularze są automatycznie szeregowane zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi.
  • Każdemu z kryteriów przypisany jest kod liczbowy.
  • Uwzględniane są tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszeniowym potwierdzonym w Systemie przedszkole.
  • Najwyżej punktowane są kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004.
    
  Opis kryterium Wartość liczbowa
  Kryteria podstawowe
  wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r.
  Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących 64
  Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji 64
  Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 64
  Kryteria lokalne
  Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową potwierdzoną zaświadczeniem lekarza specjalisty – dotyczy przedszkoli przygotowujących żywienie dzieci w oparciu o indywidualne zalecenia lekarskie 64
  Kryteria dodatkowe
  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym 32
  Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje w roku szkolnym 2010/2011 edukację w przedszkolu pierwszego wyboru 16
  Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim 8
  Dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczonym średnim lub znacznym stopniem niepełnosprawności 8
  Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola 4
  Dziecko posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia 2
  Dziecko, którego tylko jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje 1
 16. W momencie zaistnienia zmiany kryteriów i ich punktacji wiadomość będzie ogłaszana w dostępnym i widocznym miejscu na tablicy ogłoszeniowej w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola.

§ 6

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  • a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
  • b) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji); powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców dziecka w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej;
  • c) ukrytych ciężkich chorób dziecka, nie zgłoszonych przez rodziców,
  • d) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej 2 miesiące.
 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt d) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
  • a) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie zmiany zachowań dziecka,
  • b) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią do możliwości przedszkola pomoc,
  • c) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków,
  • d) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.
 3. 3. Skreślenie następuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodziców bądź opiekunów dziecka.
Pokaż informacje o artykule